top of page
ייעוץ אקוסטי
אנו מציעים ייעוץ אקוסטי למגזר הפרטי והעסקי
החל משלב התכנון ועד לשלב הביצוע
פתרונות בידוד רעש בבתי מגורים ובתי עסק
פתרונות בידוד רעש מכונות ורעש תעשייתי ותעסוקתי
  ביצוע מדידות רעש - בודק רעש מעבדתי מוסמך לבדיקות רעש סביבתי ותעסוקתי
IEC 61094-4 לפי תקן CLASS 1 שימוש במכשיר מדידה
המלצות לעמידה בחוק למניעת מפגעים 1961, 1979, 1992
תקנות רישוי עסקים
רעש מאתר בניה
תקנות למניעת מפגעים 1990
תקנות הבטיחות בעבודה 1984
ביצוע מדידות אקוסטיות בשטח וניתוח הנתונים - הסקת מסקנות והמלצות ליישומים מתאימים
cubes grey.png
cubes grey.png
cubes grey.png
cubes grey.png
cubes grey.png
bottom of page